Available courses

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר פרלמן - יש לצפות בכל הקורס עד לשיעור כיתתי מספר 9 פחמימות. צפייה מהנה ולימוד פורה.

שיעורי רשות - 27 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!

שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


שיעורי חובה - 20 שיעורי הכנה לשיעורים הכיתתיים - מרצה הרב דניאל רוזנטל.

שיעורי רשות - 27 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!

שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' אפרת הלוי - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי רשות - 27 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!

מרצה יאיר פוקס, רכז הכיתה עידו כהן אלורו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


פורום מקצועי לשיח בנושאי הלימוד. הפורום מנוהל ע"י הגב' טל צור - יועצת בכירה בשיטת הבריאות הטבעית.

מרצה יאיר פוקס, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי חובה - 20 שיעורי הכנה לשיעורים הכיתתיים - מרצה הרב דניאל רוזנטל.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' חנה אפריק - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' לימור סון הר מלך - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' נירה סעדה - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב בנימין שוקרון, רכזת הכיתה גב' רחל קמחזי - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה איתמר שיטרית, רכזת הכיתה גב' סיגלית חכמי - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי רשות - 27 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!

מרצה יאיתמר שיטרית, רכזת הכיתההדס סקעת - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' הדסה אדלר - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה איתמר שיטרית, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' חנה אפריק - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' לימור סון הר מלך - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב אברהם נווה, רכזת הכיתה גב' מיכל סלומון - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' נירה סעדה - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

Course Image  מבואות לרפואה מערבית  - בריאות טבעית - תשע"ט

11 שיעורים חובה לצפייה עד שיעור פחמימות בכיתה

Course Image  פורום מקצועי - בריאות טבעית - תשע"ט

פורום מקצועי המנוהל ע"י אסף אלזרע , 

ראש מגמת בריאות טבעית מורה בשלוחת רמת גן

Course Image  שאלות ותשובות עם הרב אשרוב - בריאות טבעית - תשע"ט

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - בריאות טבעית - תש"פ

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - בריאות טבעית - תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image יסודות עין הבדולח - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 17 שיעורי רשות תש"פ

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.

Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - בריאות טבעית - תש"פ

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - מתוכם לשיעורים בנושא סוכרים, חלבונים וחומצות שומן יש להקשיב לפני השיעור הכיתתי 

Course Image מבוא לבריאות טבעית - 4 שיעורי הטבה בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית - תש"פ

מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית

Course Image פורום מקצועי במגמת בריאות טבעית- שנה א' תש"פ

פורום מקצועי - מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה שיטת הבריאות הטבעית

Course Image פרונטלי -  רמת גן צהריים -  ב.ט. - תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פרונטלי - אור הגנוז - ב.ט.  תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פרונטלי - השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית - תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פרונטלי - ירושלים - ב.ט. - תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פרונטלי - רמת גן ערב - ב.ט. - תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שאלות ותשובות עם הרב אשרוב - עיה"ב  - תשע"ט

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב - בריאות טבעית - תשע"ט

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית

Course Image שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב דניאל רוזנטל - 28 שיעורי חובה - עיה"ב שנה א' תשע"ט העתק 1

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.


Course Image שלוחת אור הגנוז - המפגשים הפרונטליים - עיה"ב שנה א' תשע"ט העתק 1

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - יש לצפות בכל הקורס עד לשיעור כיתתי מספר 9 פחמימות. צפייה מהנה ולימוד פורה.

Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית
%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20.jpg

%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20.jpg
Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - 14 שיעורי רשות - תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה


%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20%281%29.jpg
Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - 14 שיעורי חובה - תש"פ

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - מתוכם לשיעורים בנושא סוכרים, חלבונים וחומצות שומן יש להקשיב לפני השיעור הכיתתי 

Course Image מבוא לבריאות טבעית - 4 שיעורי הטבה בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית - תש"פ
מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית
Course Image פורום מקצועי במגמת בריאות טבעית- שנה א' תש"פ

פורום מקצועי - מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה שיטת הבריאות הטבעית

Course Image יסודות עין הבדולח - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 17 שיעורי רשות תש"פ

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.


Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image חומרים כלליים לסטודנטים בשלוחה האינטרנטית דצמבר - תש"פ

מבחנים, סיליבוס מעודכן, סרטוני הדרכה ועוד.

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי רשות תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image חומרים כלליים לסטודנטים בשלוחה האינטרנטית מרץ - תש"פ

מבחנים, סיליבוס מעודכן, סרטוני הדרכה ועוד.

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי רשות מרץ תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה