Help with Search courses
Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית אינטרנטי שנה א' תשע"ט - שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית


Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית פרונטלי - שנה א' תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית שנה א' תשע"ט - פורום מקצועי

פורום מקצועי המנוהל ע"י אסף אלזרע , 

ראש מגמת בריאות טבעית מורה בשלוחת רמת גן

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית שנה א' תשע"ט - שאלות ותשובות עם הרב אשרוב

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו