Help with Search courses
Course Image פורום מקצועי במגמת בריאות טבעית

מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה בשיטת הבריאות הטבעית

Course Image שאלות ותשובות עם הרב אשרוב - 8 שיעורי רשות

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב - 15 שיעורי חובה

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית


Course Image שלוחת אור הגנוז - המפגשים הפרונטליים

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שלוחת ירושלים - המפגשים הפרונטליים

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שלוחת רמת גן - שיעור הערב - המפגשים הפרונטליים

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שלוחת רמת גן - שיעור הצהריים - המפגשים הפרונטליים

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים