Course Image שנה א' בריאות טבעית פרונטלי - רמת גן צהריים

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שנה א' בריאות טבעית פרונטלי - רמת גן ערב

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שנה א' בריאות טבעית פרונטלי - ירושלים

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שנה א' בריאות טבעית פרונטלי - אור הגנוז

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שנה א' בריאות טבעית אינטרנטי - שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית


Course Image שנה א' בריאות טבעית אינטרנטי - מבואות לרפואה מערבית

11 שיעורים חובה לצפייה עד שיעור פחמימות בכיתה


Course Image שנה א' בריאות טבעית - שאלות ותשובות עם הרב אשרוב

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image שנה א' בריאות טבעית - פורום מקצועי

פורום מקצועי המנוהל ע"י אסף אלזרע , 

ראש מגמת בריאות טבעית מורה בשלוחת רמת גן