Help with Search courses

ניסיון לראות תתי קטגוריות

Course Image פורום מקצועי בריאות טבעית שנה א' - תשע"ט

מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה בשיטת הבריאות הטבעית

Course Image שאלות ותשובות עם הרב אשרוב - 8 שיעורי רשות - בריאות טבעית שנה א' תשע"ט

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב - 15 שיעורי חובה - ב.ט. שנה א' תשע"ט

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית


Course Image שלוחת ירושלים - המפגשים הפרונטליים - ב.ט. שנה א' תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שלוחת אור הגנוז - המפגשים הפרונטליים - ב.ט. שנה א' תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים