Help with Search courses

Available courses

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - יש לצפות בכל הקורס עד לשיעור כיתתי מספר 9 פחמימות. צפייה מהנה ולימוד פורה.

מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' אפרת הלוי - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה יאיר פוקס, רכז הכיתה עידו כהן אלורו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה יאיר פוקס, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות ודיאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


שיעורי רשות - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!
פורום מקצועי לשיח בנושאי הלימוד. הפורום מנוהל ע"י הגב' טל צור - יועצת בכירה בשיטת הבריאות הטבעית.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' חנה אפריק - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' לימור סון הר מלך - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' נירה סעדה - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב בנימין שוקרון, רכזת הכיתה גב' רחל קמחזי - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי חובה - 20 שיעורי הכנה לשיעורים הכיתתיים - מרצה הרב דניאל רוזנטל.

מרצה איתמר שיטרית, רכזת הכיתה גב' סיגלית חכמי - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי רשות - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!
מרצה יאיתמר שיטרית, רכזת הכיתההדס סקעת - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה אסף אלזרע, רכזת הכיתה גב' הדסה אדלר - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה איתמר שיטרית, רכזת הכיתה גב' מליה גבזו - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' חנה אפריק - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב דניאל רוזנטל, רכזת הכיתה גב' לימור סון הר מלך - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב יניב סגל, רכזת הכיתה גב' נירה סעדה - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

מרצה הרב אברהם נווה, רכזת הכיתה גב' מיכל סלומון - הקלטות וידאו ושמע של השיעורים הכיתתיים, דפי תרגול ועבודה וקישורים לשיעורים במערכת הזום.

שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


שיעורי רשות - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!
שיעורי חובה - 20 שיעורי הכנה לשיעורים הכיתתיים - מרצה הרב דניאל רוזנטל.

שיעורי רשות - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית - מרצה ד"ר אשר כהן. קורס זה יפתח לצפייה במועד שיעור מס' 20 בשלוחה. צפייה מהנה!
שיעורי חובה - 14 שיעורים - מרצים ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה. יש להשלים את הצפיה בכל שיעורי הקורס עד למועד שיעור מס' 9 (פחמימות) בשלוחה. צפייה מהנה!

                                                                


Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית
%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20.jpg

%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20.jpg
Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - 14 שיעורי רשות - תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה


%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%20%281%29.jpg
Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - 14 שיעורי חובה - תש"פ

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - מתוכם לשיעורים בנושא סוכרים, חלבונים וחומצות שומן יש להקשיב לפני השיעור הכיתתי 

Course Image מבוא לבריאות טבעית - 4 שיעורי הטבה בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית - תש"פ
מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית
Course Image פורום מקצועי במגמת בריאות טבעית- שנה א' תש"פ

פורום מקצועי - מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה שיטת הבריאות הטבעית

Course Image יסודות עין הבדולח - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 17 שיעורי רשות תש"פ

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.


Course Image חובה לצפייה עד לפתיחת שנה ב' - שיעורי אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - 14 שיעורי רשות - תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - בהנחיית ד''ר אשר כהן וספיר גיידה - 13 שיעורי רשות - תש"פ

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 14 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה

Course Image מבוא לבריאות טבעית בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית  - תש"פ
מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית
Course Image יסודות עין הבדולח - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 17 שיעורי רשות תש"פ

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.


Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image חומרים כלליים לסטודנטים בשלוחה האינטרנטית דצמבר - תש"פ

מבחנים, סיליבוס מעודכן, סרטוני הדרכה ועוד.

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי רשות תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועית

Course Image חומרים כלליים לסטודנטים בשלוחה האינטרנטית מרץ - תש"פ

מבחנים, סיליבוס מעודכן, סרטוני הדרכה ועוד.

Course Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי רשות מרץ תש"פ

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית אינטרנטי שנה א' תשע"ט - שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב העתק 1

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית


Course Image שלוחת ירושלים - המפגשים הפרונטליים - ב.ט. שנה א' תשע"ט העתק 1

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שלוחת אור הגנוז - המפגשים הפרונטליים - ב.ט. שנה א' תשע"ט העתק 1

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית שנה א' תשע"ט - שאלות ותשובות עם הרב אשרוב העתק 1

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית שנה א' תשע"ט - פורום מקצועי העתק 1

פורום מקצועי המנוהל ע"י אסף אלזרע , 

ראש מגמת בריאות טבעית מורה בשלוחת רמת גן

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית פרונטלי - שנה א' תשע"ט העתק 1

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פורום מקצועי במגמת בריאות טבעית- שנה א' תש"פ העתק 1

פורום מקצועי - מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה שיטת הבריאות הטבעית

Course Image מבוא לבריאות טבעית - 4 שיעורי הטבה בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית - תש"פ העתק 1
מבוא לבריאות טבעית - קורס העשרה והתפתחות מקצועית - 4 שיעורים בהנחיית אסף אלזרע ואיתמר שיטרית
Course Image מבוא לאנטומיה פיזיולוגיה וכימיה - 14 שיעורי חובה - תש"פ העתק 1

קורס מבוא לאנטומיה פיזיולגיה וכימיה, 13 שיעורי חובה של ד"ר אשר כהן והגב' ספיר גיידה - מתוכם לשיעורים בנושא סוכרים, חלבונים וחומצות שומן יש להקשיב לפני השיעור הכיתתי 

Course Image אנטומיה פזיולוגיה מורחב - תש"פ - שיעורי רשות העתק 1

קורס אנטומיה פיזיולוגיה מורחב בהנחיית ד"ר אשר כהן - 24 שיעורי העשרה והתפתחות מקצועיתCourse Image יסודות הבריאות הטבעית - בהנחיית הרב יובל - 14 שיעורי חובה העתק 1

קורס יסודות הבריאות הטבעית בהנחיית הרב יובל הכהן אשרוב - 14 שיעורי חובה

Course Image שאלות ותשובות עם הרב אשרוב - 8 שיעורי רשות - עיה"ב שנה א' תשע"ט

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו


Course Image שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב דניאל רוזנטל - 28 שיעורי חובה - עיה"ב שנה א' תשע"ט

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב והרב רוזנטל

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית ומצויין בסיליבוס.


Course Image שלוחת אור הגנוז - המפגשים הפרונטליים - עיה"ב שנה א' תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שלוחת ירושלים - המפגשים הפרונטליים - עיה"ב שנה א' תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image פורום מקצועי בריאות טבעית שנה א' - תשע"ט

מנוהל ע"י טל צור, יועצת בכירה בשיטת הבריאות הטבעית

Course Image שאלות ותשובות עם הרב אשרוב - 8 שיעורי רשות - בריאות טבעית שנה א' תשע"ט

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו

Course Image שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב - 15 שיעורי חובה - ב.ט. שנה א' תשע"ט

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית


Course Image שלוחת ירושלים - המפגשים הפרונטליים - ב.ט. שנה א' תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image שלוחת אור הגנוז - המפגשים הפרונטליים - ב.ט. שנה א' תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית אינטרנטי שנה א' תשע"ט - שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב

שיעורים לצפייה עם הרב יובל הכהן אשרוב.

השיעורים יועלו לפי קצב צפייה בהתאמה לתכנית הלימודים הפרונטאלית


Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית פרונטלי - שנה א' תשע"ט

מצגות, חומר לימודי והקלטות השיעורים הכיתתיים

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית שנה א' תשע"ט - פורום מקצועי

פורום מקצועי המנוהל ע"י אסף אלזרע , 

ראש מגמת בריאות טבעית מורה בשלוחת רמת גן

Course Image השלוחה האינטרנטית - בריאות טבעית שנה א' תשע"ט - שאלות ותשובות עם הרב אשרוב

שיעור מצולם אחת לחודש בו הרב אשרוב עונה לכם על שאלות שאתם שולחים אלינו